Strada Domnească nr. 47, Galaţi imadr@ugal.ro

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Domeniul de doctorat Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală a fost înființat în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4938/12.08.2016 și este parte a Școlii Doctorale de Științe Fundamentale și Inginerești.

Programul de studii de doctorat Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală este încadrat în Ramura de Știință Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, Domeniul fundamental Științe Inginerești.

Misiune

Misiunea programului de doctorat este de a sprijini formarea de specialişti de înaltă calificare în producția agroalimentară, agroturism și dezvoltarea rurală, în vederea optimizării utilizării resurselor naturale, dezvoltării producției agroalimentare și creșterii securității alimentare la nivel național.

Strategiile pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar din România pe termen mediu și lung sunt în concordanță cu Politica Agricolă Comună și vizează valorificarea inteligentă și durabilă a resurselor agroalimentare, fiind corelate cu angajamentul României în cadrul Uniunii Europene.

Strategia de dezvoltare rurală a României se înscrie în contextul de reformă şi dezvoltare rurală propus de Uniunea Europeană prin strategia Europa 2020.

Temele de cercetare doctorală propuse în cadrul domeniului de doctorat IMADR sunt corelate cu politicile naționale în domeniul agroalimentar și vizează creșterea securității alimentare naționale, prin dezvoltarea unor strategii privind optimizarea producției agricole, adaptarea sectorului agricol național la modificările climatice, măsuri de promovare a producției agroalimentare naționale, creșterea calității și siguranței alimentelor pe filiera agroalimentară.

Politica de dezvoltare rurală europeană reprezintă cel de-al doilea pilon al Politicii Agricole Comune. Dezvoltarea și bunăstarea mediului rural constituie o bază a dezvoltării economiei României, având în vedere ponderea acestuia la nivel național. Prin politica de dezvoltare rurală sunt vizate dezvoltarea și sprijinul zonelor rurale, pentru a face față multiplelor provocări economice, sociale și de mediu caracteristice contextului economic actual.

Noutati